Địa chỉ: Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Nhóm trẻ độc lập Kon Gang

Đăk Đoa - Gia Lai
nhomtremndakdoa@gmail.com